- Undskyld hvis vi roder, men vi er i fuld gang med at udvide sortimentet -

Danmarks laveste udlejningspriser   |   Hurtig levering   |   Personlig service     |          
Indkøbskurv

Handelsbetingelser

 

Lejebetingelser med købsoption

Hos It-Nørden ApS kan man leje et produkt på to forskellige måder:

 1. Man kan leje et produkt i 12 måneder, hvor du som lejer kun er bundet af lejen i den første måned. Produktet kan når som helst leveres tilbage, og du betaler kun for den periode du har lejet produktet i.
 2. Man kan leje et produkt i 36 måneder, hvor du som lejer er bundet af lejen de første 6 måneder. Efter de 6 måneder er gået, kan produktet når som helst leveres tilbage, og du betaler kun for den periode du har lejet produktet i.

Lejeydelsen forfalder på samme dag i måneden, som da produktet blev bestilt. Eksempel: Hvis man lejer en computer d. 18, betaler man for første måneds leje ved bestilling. Næste måneds leje forfalder så d. 18. i den efterfølgende måned.

Lejer kan på et hvert tidspunkt opsige lejen efter bindingsperioden og levere det lejede produkt tilbage. It-Nørden ApS skal dog have det lejede produkt i hænde senest 9 dage før næste forfaldsdato.

Begge måder at leje på, har det tilfælles, at såfremt man lejer produktet i hele perioden (12 eller 36 måneder), så kan man købe det lejede produkt kvit og frit for 0 kr., såfremt man har betalt for hele perioden.

Man kan ligeledes når som helst betale den resterende periode ud således at det lejede produkt overgår til din ejendom. Såfremt man ønsker at gøre brug af købsoptionen, skal man betale for de resterende måneder af den 12 eller 36-måneders lejeperiode, hvilket så svarer til købsprisen for produktet.

 

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelserne sidestilles med nærværende handelsaftale og hermed også med ’Lejebetingelser med købsoption’ og er beskrevet for at kunne gennemføre løbende transaktioner på kunders tilmeldte betalingskort.

Betingelserne for at gennemføre træk på kunders betalingskort er, at kunderne ved at godkende nærværende handelsbetingelser stiller deres betalingskort til rådighed for løbende transaktioner i lejeperioden.

Hver måned i lejeperioden efter betaling fremsendes e-mail med kvittering for indbetaling til kunden.

Kunden har pligt til at orienterer It-Nørden ApS om eventuel fornyelse eller sletning af betalingskort. Og kunden har pligt til at stille nyt betalingskort til rådighed for løbende transaktioner i lejeperioden.

Abonnementsbetingelserne ophører ved lejeperiodens udløb og ligeså gør It-Nørden ApS’ adgang til betalingskortet.

Abonnementsbetingelserne sidestilles med nærværende handelsaftale og hermed også med ’Lejebetingelser med købsoption’ og er beskrevet for at kunne gennemføre løbende transaktioner på kunders tilmeldte betalingskort.

Betingelserne for at gennemføre træk på kunders betalingskort er, at kunderne ved at godkende nærværende handelsbetingelser stiller deres betalingskort til rådighed for løbende transaktioner i lejeperioden.

Hver måned i lejeperioden efter betaling fremsendes e-mail med kvittering for indbetaling til kunden.

Kunden har pligt til at orienterer It-Nørden ApS om eventuel fornyelse eller sletning af betalingskort. Og kunden har pligt til at stille nyt betalingskort til rådighed for løbende transaktioner i lejeperioden.

Abonnementsbetingelserne ophører ved lejeperiodens udløb og ligeså gør It-Nørden ApS’ adgang til betalingskortet.

 

Det lejede produkt/ejerforhold

Det lejede produkt må kun anvendes af lejer. Fremleje/udlån kan kun ske med skriftlig godkendelse af It-Nørden ApS.

Det lejede produkt forbliver It-Nørden ApS ejendom indtil en eventuel købsoption er trådt i kraft og ethvert udestående er betalt af lejer. It-Nørden ApS kan på ethvert tidspunkt ved misligholdelse sætte sig i besiddelse af det lejede produkt, om nødvendigt ved fogedens hjælp.

Det lejede produkt må ikke pantsættes, sælges eller overdrages til tredjemand.

Det lejede produkt må kun anvendes i henhold til enhver gældende lovgivning. Der må ikke fortages ændringer eller reparationer af det lejede produkt uden særlig aftale med It-Nørden ApS herom.

It-Nørden ApS kan på ethvert tidspunkt ved begrundet mistanke om misligholdelse af produktet eller lejeaftalen, besigtige produktet, og i tilfælde af misligholdelse, hjemtage det lejede produkt.

Lejer er til enhver tid forpligtet til at meddele It-Nørden ApS, hvor det lejede produkt befinder sig.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af It-Nørden ApS fastsatte priser.

Den tid produktet er udlejet kaldes lejeperioden. Herved forstås den tid produktet er reserveret og til rådighed fra It-Nørden ApS lokaler, indtil produktet er returneret til It-Nørden ApS eller købt fri.

Første lejedag regnes fra den dag produktet bestilles/afhentes/leveres. Korteste lejeperiode er 1 måned. Tilbagelevering af det lejede produkt skal ske på tilbageleveringsdatoen indenfor normal arbejdstid eller efter nærmere aftale med It-Nørden ApS. Ved senere tilbagelevering faktureres lejer for en ekstra lejeperiode.

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker ved indgåelse af ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales.

 

Ophævelse af lejeaftalen

Såfremt aftalen ophører på grund af udstyrets forsvinden eller totalbeskadigelse, har lejer pligt til at betale til It-Nørden ApS:

 • Alle forfaldne ydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.
 • Samtlige ydelser indenfor bindingsperioden, såfremt denne ikke er udløbet på tidspunktet for ophævelsen.
 • Erstatning for det lejede produkt, som svarer til nyprisen for det lejede produkt.

Ophæves aftalen af lejer, er lejer pligtigt at tilbage levere det lejeprodukt jf. vilkår om tilbagelevering i nærværende betingelser, samt betale til It-Nørden ApS:

 • Alle forfaldne ydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.
 • Samtlige ydelser indenfor bindingsperioden, såfremt denne ikke er udløbet på tidspunktet for ophævelsen.
 • Såfremt lejer ikke er i stand til at tilbagelevere det lejede produkt, skal lejer betale erstatning for det lejede produkt, som svarer til nyprisen for det lejede produkt.

Ophæves aftalen af It-Nørden ApS som følge af lejers manglende betaling, skal lejer betale til It-Nørden ApS:

 • Alle forfaldne ydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.
 • Samtlige ydelser indenfor bindingsperioden, såfremt denne ikke er udløbet på tidspunktet for ophævelsen.
 • Såfremt lejer ikke er i stand til at tilbagelevere det lejede produkt, skal lejer betale erstatning for det lejede produkt, som svarer til nyprisen for det lejede produkt.

 

Tilbagelevering af det lejede produkt

Ved aftalens ophør skal lejer for egen regning og risiko tilbagelevere det lejede produkt til et af It-Nørden ApS angivet sted i Danmark. Returnerer lejer ikke omgående det lejede produkt, er It-Nørden ApS berettiget til at afhente det lejede produkt for lejers regning og risiko.

Lejer kan ikke tilbageholde det lejede produkt uanset eventuelle berettigede krav.

Det lejede produkt skal ved tilbageleveringen være i god og funktionsdygtig stand, hvor der tages højde for slitage som følge af almindelig brug.

Er det lejede produkt ikke i god og funktionsdygtig stand, er It-Nørden ApS berettiget til at opkræve et beløb af lejer, der anslås nødvendigt for at kunne sætte det lejede produkt i den aftalemæssig funktionsdygtig stand, uanset om en sådan istandsættelse sker. Dette gælder dog ikke, hvis omkostningerne ved istandsættelse overskrider den værdi, som det lejede produkt ville have efter istandsættelsen. I sådanne tilfælde skal lejer alene betale den nævnte værdi.

Tilbagelevering af det lejede produkt, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke, uden særlig aftale herom, berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede produkt skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet/levet fra. Det lejede produkt betragtes først som afleveret, når It-Nørden ApS har kvitteret herfor.

Det lejede produkt skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. It-Nørden ApS forbeholder sig retten til at rengøre det lejede produkt for lejers regning, hvis det ikke lever op til normal standard.

Tilbageleverer lejer ikke det lejede produkt i overensstemmelse med lejers forpligtigelser i henhold til denne aftale er It-Nørden ApS berettiget til at afhente det lejede produkt for lejers regning jf. punktet ’Gebyr’.

 

Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer.

Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse:

It-Nørden ApS
Skalhuse 13
9240 Nibe
Tlf. 71 99 23 02

 

Returnering

For leje af produkter i én måned gælder ved returnering, at vi skal have produktet i hænde senest 30 dage efter lejeperiodens start.

For leje af produkter ud over én måned gælder, at vi skal have produktet i hænde 9 dage før betalingsfrist på faktura for næste måneds leje. Har man f.eks. lejet et produkt den tolvte i en måned, så skal vi have produktet i hænde senest den fjerde i den sidste måned.

Fremsendes fakturaen inden produktet er modtaget, er man bundet til at betale for den kommende måned.

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken: Ordrenummer og / eller fakturanummer.

Inde i pakken vedlæg gerne en kopi af fakturaen. Send i samme forbindelse også en e-mail til support@it-noerden.dk og lad os vide, at du returnerer varen.

Returner meget gerne i den oprindelige emballage.

Om muligt er du naturligvis også velkommen til at returnerer din vare personligt til os. Vores åbningstider er mandag til fredag fra kl. 08:00 til 16:00.

It-Nørden ApS
Skalhuse 13
9240 Nibe
Tlf. 71 99 23 02

 

Misligholdelse af lejeaftalen

Ved forsinket betaling af enhver ydelse jf. lejeaftalen, skal lejer betale morarente i henhold til lovgivningens almindelige regler herom.

Hvis lejeaftalen ikke overholdes af lejer, er It-Nørden ApS berettiget til uden varsel at afhente det lejede produkt og ophæve aftalen. Det samme gør sig gældende, hvis lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Hvis der indledes fogedforretning mod lejer, ved standsning af sine betalinger eller erklæres lejer konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette It-Nørden ApS herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om It-Nørden ApS ejendomsret til det lejede produkt.

Computere er udstyret med Windowssoftwaren ”Find min enhed”. I tilfælde af bortkommet computer, kan dette bruges til lokalisering, ydermere giver det It-Nørden ApS mulighed for at låse computere.

Gennem Windows ”Find min enhed” kan It-Nørden ApS i forbindelse med misligholdelse af kontrakten låse computeren, hvor personlige data udleveres mod forespørgsel. Kontakt It-Nørden ApS herom.

Ved udløb af lejeaftalen fjerner It-Nørden ApS internt forbindelsen til ’Find min computer’, så It-Nørden ApS ikke længere kan tilgå funktionen.

 

Forsikringsforhold, ansvar og arbejdsstandsning

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade eller bortkomst af det lejede produkt, også selv om skaden er hændelig. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til It-Nørden ApS, tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for skader, som It-Nørden ApS ikke får dækket af forsikring, herunder men ikke begrænset hertil, tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer/lokaler, glemte, tabte, eller forlagte produkter eller anden bortkomst.

It-Nørden ApS er i forbindelsen med lejeaftalen uden ansvar for drifts-, avance- eller andre indirekte tab.

It-Nørden ApS hæfter ikke for skade på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening eller andre forhold som ligger uden for It-Nørden ApS kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko fra det øjeblik, hvor det lejede produkt overdrages og indtil det lejede produkt returneres jævnfør lejeaftalen.

Enhver følge af skade og uheld, såsom, men ikke begrænset hertil, forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagbøder, eller anden kontraktmæssige sanktioner er It-Nørden ApS uvedkommende.

 

Betalingsbetingelser

Ved leje betales første måneds leje ved bestilling/afhentningen/leveringen af det lejede produkt. Fra bestillingsøjeblikket reserves beløbet på brugers betalingskort, men der hæves ikke penge på brugers betalingskort, før end varen afsendes/afhentes.

Ved annullering af lejen er det op til brugers pengeinstitut, hvornår beløbet frigives.

Ved bestilling af specialfremstillede produkter, der er lavet særligt til lejer såsom bærbare computere, gamer computere og stationære computere, frafalder den normale online fortrydelsesret ved bestilling. Speciallavede varer medfører en udgift for virksomheden, da det er produkter købt hjem for at blive bygget til kundes formål.

It-Nørden ApS anvender betalingssystemet ReePay. Det betyder at:

 • Mails vedrørende regninger vil have ReePay som afsender.
 • Lejer vil kunne tilknytte et betalingskort til betaling, så betalingen bliver trukket automatisk.
 • Ved alle nye lejeaftaler, er købsdatoen der hvor lejeperiode starter. Dermed er det den dag i måneden, hvor betalingen bliver opkrævet.

Øvrige afregninger for, men ikke begrænset hertil, service, reparationer, forbrugsmaterialer, montage og andet som ikke er omfattet af det i lejekontraktens aftale, faktureres løbende.

Betales en faktura ikke rettidig pålægges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betalingen finder sted med 2 % pr. påbegyndt måned.

Faktura fremsendes pr. e-mail. Ønskes faktura fremsendt på anden måde tillægges et porto- og håndteringsgebyr på kr. 49.

Ved misligholdelse af betalingsbetingelser på ethvert mellemværende mellem It-Nørden ApS og lejer, har It-Nørden ApS ret til at afhente alt af It-Nørden ApS retmæssige ejendom hos den pågældende lejer, uanset om netop dette produkt er en del af de aftaler, der er misligholdt. Dette giver ikke anledning til reduktion i den aftalte lejepris og enhver opnået rabat annulleres.

For betaling ved overførsel til Sparekassen Thy. konto 9090 3932028 eller MobilePay 28865 skal det fremgå tydeligt, hvem lejer er eller fakturanummer.

Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til It-Nørden ApS med henvisning til ikke anmeldte mangler.

 

Kreditorvurdering

Vi foretager kreditvurderinger via tredje part. Man kan dog stadig leje hos os, selvom man er registreret i RKI. Hvis man er registreret i RKI og lejer i 12 måneder, så er de første 6 måneders leje forfalden ved bestilling og hvis man lejer i 36 måneder, så er de første 12 måneders leje forfalden ved bestilling.

 

Retstvister

Alle tvister, som udspringer af denne lejeaftale, kan efter It-Nørden ApS valg anlægges ved retten i Aalborg.

 

Backup og Serviceaftale

Serviceaftale omhandler support til ikke fysisk fejl på pågældende produkt. Support udføres over fjernsupport. Support dækker ikke tredje parts programmer eller hardware. Support udføres på hverdage dage mellem kl. 08:00 og 16:00 ved opkald til tlf. 71 99 23 02 eller e-mail til support@it-noerden.dk.

Serviceaftalen løber i lejeperioden dog maksimalt 12 eller 36 måneder afhængig af lejeperiodens længde. Hvis den totale lejeperiode forlænges ved genforhandling, så ændres serviceaftalens løbetid ikke.

Backup opsættes efter ønske til backup af data på lejede produkt. Der tages ikke backup af tredje parts produkter. It-Nørden ApS er ikke ansvarlig for data via backup, men tilbyder det som en ekstra service. Lejer er selv ansvarlig for backup og data heri.

 

Inkasso og gebyrer

It-Nørden ApS er berettiget til at kræve betaling af gebyr, hvis omstændighederne giver anledning dertil.

 • Rykkerskrivelse (efter 7 dage) kr. 100
 • Rykkerskrivelse (efter 17 dage) kr. 100
 • Rykkerskrivelse (efter 27 dage) kr. 100 (sendes herefter til inkasso)
 • Oplåsning af computer kr. 100
 • Afhentning eller forgæves afhentning af et eller flere produkter: kr. 500 + kørsel efter statens takster - anno 2022 Kr. 3,51. pr. km.
 • Bro- og færgeafgift kr. 245
 • Adressesøgning hvis kunden ikke selv oplyser adresseændring kr. 300
 • Ekspeditionsgebyr kr. 250

Såfremt lejeforholdet fastholdes fremsendes særskilt opkrævning for gebyrer.

Når en sag bliver sendt til inkasso, vil der blive pålagt yderligere inkassoomkostninger hos inkassofirmaet eller advokaten.

 

Forbehold

Ved indgåelse af aftale med It-Nørden ApS, accepterer lejer/kunden at den e-mailadresse du som kunde oplyser i bestillingsfasen i webshoppen er den primære kommunikationsform, hvorfor du har pligt til at oplyse os om det, hvis du skifter e-mailadresse under lejemålet. Al kommunikation imellem dig som kunde og It-Nørden ApS skal primært foregå pr. e-mail.

Du har som kunde pligt til at oplyse os hurtigst muligt, hvis du ændrer adresse, telefonnummer eller e-mailadresse.

Under lejemålet har du som kunde pligt til at oplyse os om forandringer, der har betydning for din kreditvurdering.

Faktura fremsendes pr. e-mail til den oplyste e-mailadresse. Ønskes faktura fremsendt på anden vis skal det skriftlig via e-mail bestilles og der tillægges et faktureringsgebyr på kr. 49.

It-Nørden ApS tager forbehold for stave- og tastefejl i nærværende dokument og i alle øvrige dokumenter, tekster og prissætninger, hvor It-Nørden ApS er afsender.